Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

Nocą myśli mają tę nieprzyjemną cechę, że rozluźniają obrożę i uciekają na wolność.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisolro aisolro
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viasoulwax soulwax
1483 f058 500
Reposted fromclitoris clitoris viasoulwax soulwax
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viasoulwax soulwax
4247 0080 500
5493 33ca
Reposted fromvandalize vandalize viaeternaljourney eternaljourney

November 21 2017

Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viasoko soko
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viasoko soko
Tęsknię 
Reposted frommesoute mesoute viasoko soko
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasoko soko
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viasoko soko
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viakama1110 kama1110
9756 16d6
Reposted fromsohryu sohryu viasoulwax soulwax

November 20 2017

W każdym spotkaniu jest część żalu z rozstania, ale w każdym rozstaniu jest ta sama ilość radości ze spotkania.
— znalezione
8655 c7a3
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianivea nivea
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaeternaljourney eternaljourney

November 17 2017

Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTakingControl TakingControl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl